Projekti eesmärgiks on parandada kvaliteetse  ja lapsesõbraliku menetluse kättesaadavust Euroopa lapsohvritele ja õigusrikkumistes kahtlustatavate laste jaoks. Eesmärgi täitmiseks koolitatakse justiitsvaldkonna spetsialiste, korraldatakse teavitustegevusi ja -kampaaniaid, viiakse läbi taastavaid ringe ja jagatakse parimaid praktikad partnerriikidega. Projektijuhtimise on üle võtnud Anneliis Feenstra. Juhtrühmas osalevad Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Prokuratuuri esindajad, eksperdid ja praktikud. CIRIC uurimisrühma esindab Koidu Saia.

13.05.2024 kohtumisel andis projektimeeskond ülevaate i-Restore 2.0 projekti viimastest tegevustest – läbiviidud koolitustest ja koolitajate koolitusest ning kogemusvahetusest Rumeenia kolleegidega. Arutati juhtrühma kogemusi ja märkamisi seoses taastava õiguse rakendamisega. Oodata on sügisest konverentsi, taastava õiguse (digi)tööriistu, taastava õiguse teemade integreerimist õppekavadesse koostöös ülikoolidega, vabatahtlike jätkuvat rakendamist ja koolitamist, MTÜ Sa Suudad kaudu noorte kaasamise tegevusi.  Taastava õiguse teemad haakuvad ka KLAT teenusestandardi arendamisega, Justiitsministeeriumi TÕ projektiga, HTM on rakendanud koolikiusamise juhtumite puhul ning TÕ printsiipide rakendamine on jõudnud näiteks kõrgkoolide eetikakomiteede ja personaliosakondade konfliktilahenduse ja organisatsioonikultuuri arendamise teemana töölauale.

Lisainfo: Taastav õigus | Sotsiaalkindlustusamet